Çerez Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ ​

Pangea Danışmanlık ve Dış Tic. A.Ş. olarak, kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında alınmasına, işlenmesine ve korunmasına özen gösteriyoruz. Kanun kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları ve kullanım alanlarıyla ilgili aydınlatma metnini bilgilerinize sunuyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ

Kişisel verileriniz sizin internet sitemizdeki formu doldurmanız aracılığıyla bize iletilmektedir. Ayrıca bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz aracılığıyla da verileriniz toplanabilmektedir. Kişisel verilerinizi sizin rızanız doğrultusunda işliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Sizin ad, soyadı, iletişim verisi ve formda paylaştığınız diğer kişisel verilerinizi; sizinle iletişime geçmek, taleplerinizi yanıtlamak, özgeçmiş paylaşmanız halinde bunu değerlendirmek amaçlarıyla işliyoruz.

KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veriler ayrıca sayılmıştır. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Eğer bizimle bu verilerden herhangi birini paylaşıyorsanız, onay kutucuğunu işaretleyerek bu verilerinizin işlenmesi için açık rıza verdiğinizi belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizi kesinlikle bizimle paylaşmış olduğumuz amaç dışında işlemiyor ve yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI

Kişisel verilerinizi yalnızca kanunen gerekmesi halinde veya bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından talep edilmesi halinde ilgili kurumla paylaşıyoruz. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde sizi bu konuda mutlaka bilgilendiriyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

– Hakkınızda kişisel veri işlenip işlenilmediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

– Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek, haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak talebinizi değerlendirerek silme, yok etme ve anonimleştirme yöntemlerinden hangisinin uygun olduğuna somut olayın koşullarına göre karar vereceğiz. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin bizim için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu internet sitemizde bulunan formu doldurmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla bize iletmiş olduğunuz mail adresine cevap vererek başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz bizi her zaman arayabilirsiniz.